SDE+

De SDE+ Stimulering Duurzame Energieproductie is een regeling voor bedrijven en instellingen. Zij kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling. Het is bedoeld om duurzame energie te financieren. Het is verdeeld in zes categorieën te weten: Biomassa, geothermie, water, wind en zon. Daarbij heeft de categorie wind een apart budget ontvangen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelt de aanvragen van iedere ronde.

De voorwaarden van de SDE+ regeling

De SDE+ kent voorwaarden waaraan een bepaald project dient te voldoen. Een voorbeeld: wordt er een aanvraag gedaan voor een project met hernieuwbaar gas? Dan zal dit niet compleet tellen om te kunnen voldoen aan de Europese duurzame energiedoelstelling. De meeste aanvragen die binnenkomen hebben betrekking op windenergie. Elk jaar wordt bepaald hoeveel budget er wordt vrijgemaakt voor de Stimulering Duurzame energieproductie.

Openstellingsronde in voorjaar en najaar

Er zijn ook openstellingsrondes die meerdere fases omvat. Bedrijven en instellingen dienen dus goed op te letten in welke fase zij de aanvraag doen. Vanaf 12 maart 2019 kunnen bedrijven hun eerste  aanvraag weer indienen. De openstelllingsrondes zijn in het voorjaar en najaar.

2 miljard minder budget voor 2019

Voor 2019 heeft Minister Wiebes besloten minder budget beschikbaar te stellen. Dit is om bedrijven te stimuleren meer te concurreren. En deels om de investeringskosten laag te houden. De SDE+ is een hulpmiddel om de CO2 uitstoot in met name de energiesector te verlagen. Vanaf 2020 wordt de bestaande SDE+ regeling uitgebreid. Hier zullen nieuwe technieken aan bod komen die ook tot minder CO2 uitstoot leiden.

Uitbreiding SDE+ vanaf 2020

De huidige SDE+ regeling is vooral bedoeld om meer duurzame energie te creëren. De SDE++ zal zich gaan richten op de CO2 reductie. De SDE++ wordt dan gedoopt tot Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie. Technieken die het meest kostenbesparend zijn en efficient komen als eerste aan bod. Er wordt per onderdeel bekeken welke subsidiebedragen worden uitgekeerd.

In het Energieakkoord staat een scala aan afspraken omschreven. De SDE+ is een hulpmiddel om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Uiteindelijk moeten we in 2050 volledig energieneutraal zijn.

Plaats een reactie